PERSONUPPGIFTSPOLICY BO FASTENING AB

Bo Fastening AB värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Därför har Bo Fastening AB antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter. Syftet är att säkerställa att samtliga inom organisationen följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

Administrera och utföra vårt uppdrag

SYFTE OCH ÄNDAMÅL
För att administrera och utföra vårt uppdrag

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS
– Kommunikation med dig via e- post eller telefon
– Lagring av vår kommunikation
– Insamling av uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje Parts plattformar, genom databaser eller register eller på annat legitimt sätt.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
– Namn
– Kontaktuppgifter – Yrkestitel
– Personnummer
– Adress
– De övriga uppgifter som du lämnar till oss

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för vår kunds berättigade intresse att kunna anlita oss och vårt berättigade intresse att kunna utföra uppdraget och erhålla betalning. För kund i egenskap av privatperson eller enskild firma är den lagliga grunden fullgörande av avtal. Vid insamling av information på tredje parts plattformar, databaser eller register regleras insamlingen av tredje parts användarvillkor och eller sekretesspolicy.

Lagringstid
Uppgifterna behandlas under en tid om tre (3) år från dagen för uppdragets slutförande, eller den tid som påkallas av uppdragets natur.

Administrera ansökan om anställning

SYFTE OCH ÄNDAMÅL
För att administrera och handlägga ansökningar om anställning

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS 
– Granskning av dokument exempelvis CV, personligt brev, betyg.
– kommunikation med ansökande
– lagring av dokument

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
– Namn
– Kontaktuppgifter
– Personnummer
– betyg och meriter
– referenspersoner

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna administrera och handlägga din ansökan. om du har lämnat ett samtycke sker behandlingen med stöd av detta.

Lagringstid
Uppgifterna behandlas under en tid om 6 månader från att den utlysta tjänsten tillsats. om du har lämnat samtycke behandlas uppgifterna under en tid om 2 år räknat från den dag då samtycke lämnats.

Rätt att återkalla samtycket
Vi värnar om din integritet och du kan närsomhelst återkalla samtycket genom att kontakta oss.

Redovisnings- och faktureringsändamål

SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
För att fakturera och redovisa våra ekonomiska uppgifter

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS 
Bokföra och lagra fakturor

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
– Namn
– Kontaktuppgifter

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig på grund av den rättsliga förpliktelse som åvilar oss enligt bokföringslagen

Lagringstid
Uppgifterna behandlas under en tid om sju (7) år från dagen de bokfördes, enligt bokföringslagen.

Cookies på webbplats

SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
För att säkerställa effektiv och säker användning av vår webbplats samt för att utveckla och förbättra kvalitén.

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS 
Vi lagrar en textfil (en cookie) i din webbläsare för att samla in information om användandet av vår webbplats dels under tiden för besöket (sessioncookie), dels för att tala om vad som är nytt sedan du besökte sidan sist (Cookie)

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
– IP-nummer
– De uppgifter du lämnar till oss i formulär på vår webbplats (sessioncookie).

Laglig grund
Behandlingen genomförs efter samtycke från dig genom att acceptera cookies vid användning av vår webbplats

Lagringstid
Uppgifterna behandlas under tiden för ditt besök på vår webbplats (sessioncookies). Övriga cookies sparas till dess du raderar dem från din webbläsare.

Radera cookies
genom att radera cookies eller stänga av funktionen i din webbläsare kan du tillse att Bo Fastening AB inte längre behandlar informationen.

Administrera utskick av information om Bo Fastening AB

SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
För att administrera utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till event samt annan information om Bo Fastening AB

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS 
– Utskick av information via e- post
– Noteringar om vilken information du kan vara intresserad av att ta emot, baserat på din yrkestitel samt ditt tidigare deltagande eller visade intresse

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
– Namn
– Kontaktuppgifter
– Bolag
– Yrkestitel
– Tidigare deltagande i seminarier och event

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att kunna marknadsföra Bo Fastening ABs tjänster och delge nyheter. Behandlingen är även nödvändig för ditt berättigade intresse att få information om relevanta tjänster, nyheter och event.

Lagringstid
Uppgifterna sparas under tiden du tar del av utskicken och 1 månad efter att du avprenumererat från eller 6 månader efter att du deltagit på event och visat intresse för Bo Fastening AB.

Din rätt att motsätta dig behandlingen
Du kan närsomhelst motsätta dig behandlingen genom att avprenumerera på utskicken.

För att tillvarata våra rättigheter

SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
För att tillvarata våra rättigheter i samband med att krav riktas mot oss

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS
Lagring av personuppgifter

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Samtliga kategorier som nämnts i denna policy

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att tillvarata vårt berättigade intresse att försvara oss mot eventuella krav som ställts mot oss.

Lagringstid
Uppgifterna behandlas så länge som det behövs för att försvara oss mot det eventuella kravet som riktas mot oss.

Tillhandahålla rutiner och effektiv administration

SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
För att tillhandahålla enhetliga rutiner och effektiv administration

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS 
Dela dina personuppgifter med leverantörer av IT-system, betalningssystem och av marknadsföringstjänster

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Samtliga kategorier som nämnts i denna policy

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att tillvarata vårt berättade intresse att utföra behandlingar som anges ovan.

Lagringstid
Uppgifterna behandlas under så lång tid som ovanstående behandlingar utförs.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss ett uppdrag eller ingå avtal med dig.

Delning av personuppgifter
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer, exempelvis leverantörer av betalningssystem, som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar eller myndigheter om det är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter.
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till parter som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder med en lägre skyddsnivå för personuppgifter än vad som gäller inom EES. Sådan överföring kan i förekommande fall ske om:

a) du lämnat ditt uttryckliga samtycke,
b) den är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder som föregår ett sådant avtal,
c) den är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan oss och en annan fysisk eller juridisk person i ditt intresse, eller
d) den är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Säkerhet
Bo Fastening AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Bo Fastening ABs medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Bo Fastening ABs regler för informations- och IT- säkerhet, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad
Du äger rätt att:

  • begära (registerutdrag), det vill säga information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa,
  • få de personuppgifter som du lämnat till Bo Fastening AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller, under speciella omständigheter, raderade,
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • att återkalla samtycke förutsatt att behandling av de personuppgifter Bo Fastening AB behandlar med sådan rättslig grund.

Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Personuppgiftsansvar och kontaktinformation”. Notera dock att en sådan begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Bo Fastening AB inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs enligt ovan.

Klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation
Bo Fastening AB är ansvarigt för dina personuppgifter. Vid frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på: info@bofastening.se